Aylık Arşiv: Ocak 2017

Anayasal birikim farkındalığı…

Anayasal birikim farkındalığı…

Anayasa’nın üstünlüğü ve bağlayıcılığı üzerine Anayasa kültürü oluşturmak, pozitif anayasa hukukunun iktidar için sınırlayıcı, bireyler için güvence özelliğini öne çıkarmak anlamına gelir. Genellikle yürürlükteki anayasal düzenin sorunları üzerinde durulduğundan, kazanımlar ihmal edilir. Oysa, birikim farkındalığı, dinamikleri bakımından daha işlevseldir. Bu yazı, sorunun bu yönüne giriş olarak da görülebilir. Anayasal değişimi ve başkalaşımı ortaya koyma gereği ... Devamını Oku »

“Dayanışma Hakları”nın Hukuksal Değeri (Soyut Talepler mi, İnsan Hakları mı?)

“Dayanışma Hakları”nın Hukuksal Değeri (Soyut Talepler mi, İnsan Hakları mı?)

Barış, gelişme, çevre ve insanlığın ortak malvarlığı, evrensel değerler olarak İnsan hakları (İH) ‘nın konusu olabilir mi? Bu değerlerin bütün insanlar, bütün halklar ve uluslar tarafından «Dayanışma Hakları» (DH) olarak tanınması, korunması ve uygulamaya konması görüşü, İnsan Hakları nitelemesini haklı göstermekte1 ise de, bu yeni kategorinin hukuksal değerine yapılan itirazlar sürmektedir. Önce klasik görüş olarak ... Devamını Oku »

ÇEVRE HAKKI KARŞISINDA İDARE VE YURTTAŞ

ÇEVRE HAKKI KARŞISINDA İDARE VE YURTTAŞ

Çevre hakkının bir insan hakkı olarak göz önüne alınması, bunun herşeyden önce «Hak ve özgürlükler içindeki yeri» nin belirlenmesini gerekli kılar. Konunun kuramsal yönü, pozitif hukuk verileri ışığında «normatif değer» ölçütüyle doğrulanmalı ve anlamlandırılmalıdır. «Dayanışma özgürlüklerinden. İnsan hakkına» (I) başlığı, çevre hakkının aynı zamanda öğelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çevre hakkı ile «İdare ve yurttaş» arasındaki ilişki, ... Devamını Oku »

Çevre Bütün Türkiye, Siyaset Ankara, Ya Hukuk

Çevre Bütün Türkiye, Siyaset Ankara, Ya Hukuk

Ethem Torunoğlu: Sayın Hocam, ÇMO S. Ulusa! Çevre Mühendisliği Kongresi’nde yaptığınız çerçeve sunuş, “Çevre-Hukuk-Siyaset” ana temalı kongrenin yönünü belirlemişti. Öncelikle, hem Kongre’de Odamıza verdiğiniz katkı için, hem de bugün Çevre ve Mühendis Dergisi aracılığıyla bizimle bir araya gelerek değerli görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür etmek İsteriz. Söyleşiye sizin bir makalenizde belirttiğiniz ve ele aldığınız bîr yaklaşımla ... Devamını Oku »

Çagdaş Toplum Değerleri -İnsan Hakları-

Çagdaş Toplum Değerleri -İnsan Hakları-

Giriş İnsan haklarının üç ana dayanağı ya da üçlü yapısından söz edilebilir: insan haklarının felsefi dayanağı insan haklarının sosyolojik temeli ve insan haklarının normatif (hukuk kuralına ilişkin) yapısı. Felsefi dayanak, İnsan haklarının düşünsel temellerini oluşturur. İnsan hakları (İH) sorunu, insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, çağdaş insan hakları anlayışı XVII ve XVIII. yüzyılların ürünüdür. İnsanın, ... Devamını Oku »

Anayasa Hukuku Dersleri

Anayasa Hukuku Dersleri

İÇİNDEKİLER ÖĞRENCİLERE GECİKMİŞ BİR EDİM SUNUŞ GİRİŞ ANAYASA HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞI VE EVRİMİ I) ANAYASACILIK HAREKETLERİ A) LİBERAL ANAYASACILIK (XIX. YÜZYIL) B) İKİ(NCİ) ANAYASA HAREKETİ (XX. YÜZYIL) C) ULUSAL-ÜSTÜ ANAYASACILIK II) ANAYASA HUKUKUNUN EVRİMİ A) LİBERAL ANAYASACILIĞIN EVRİMİ 1) Anayasa’nın Hukuku 2) Siyaset Biliminin Etkisi 3) Anayasa: üstün hukuk normu B) SOSYALİST ANAYASAL GELİŞMELER III) ... Devamını Oku »

Çağdaş Sivil Bir Anayasanın Gerekliliği

Çağdaş Sivil Bir Anayasanın Gerekliliği

Sayın Bakan, değerli Başkan, değerli konuklar, sevgili Adıyamanlılar, sevgili Güneydoğulular, Sayın milletvekilleri; -ben bir akademisyen olarak protokol sıralamasını fazla beceremi-yorum, o nedenle bağışlayın; çünkü ben misafirim, misafir her zaman hoş görülür hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Adıyaman Barosu’nu, böyle bir toplantı fikrini ortaya attığı için, bizi bu masanın etrafında topladığı için kutluyorum. Şimdi acaba Türkiye’de ... Devamını Oku »

Türkiye’de Anayasal Reformlar Üzerine

Türkiye’de Anayasal Reformlar Üzerine

1. ANAYASAL VE SİYASAL EVRİM A) Meşruti monarşi deneyimi: Osmanlı dönemi B) Ulus-devletin kuruluşu C) Hukuk devletinin oluşturulması II. 1982 ANAYASASI: SÜREKLİ SORGULAMA A) Anayasanın belirgin özellikleri B) Devlet aygıtının yeniden yapılandırılması: demokrasi açığı C) Devlet ve özgürlükler III. DEĞİŞİKLİKLERİN SÜREKLİLİĞİ: ANAYASAL DENGELERİ ARAYIŞ A) Değiştirme yöntemi B) Değişikliklerin içeriği î.- Genel Görünüm: kronolojik bakış ... Devamını Oku »