Laiklik ve Demokrasi

Laiklik ve Demokrasi

Tarihsel süreç içerisinde devlet ve demokrasinin kurulması, önce dinseli kamusaldan, sonra kamusalı özelden ayırarak gerçekleştirmiştir. Laiklik, Roma Hıristiyan Kültürü bağlamında, dünyevi olanın ruhani olandan ayrılmasını gerçekleştirmek için başlayan ve yavaş yavaş oluşan değerler sistemidir. İlahi yasa ve beşeri yasa ayrımının kökenleri 13. yüzyıla uzanmakta ise de, laik devlet ifadesini, 18. yüzyılda Aydınlanma felsefesi siyasal düşüncesiyle özdeşleşen aklın ilerlemesinde bulur. Demokrasi; eşitlik, saydamlık ve özgürlük gibi belli sayıda değer üzerinde kurulu siyasal bir bütündür.

Laik toplum düzeni, bütün din ve inançtan insanların eşit koşullarla aynı kurallara uymak durumunda bulundukları, hiç kimseye dinsel ayrıcalık ve üstünlük tanımayan bir toplum düzenidir.

Demokrasi, “farklı olma hakkı”na dayanır. bu hak, özgürlüğün temel kuralıdır.

Ahlak olarak etik, devlet otoritesi dışında diğer her tür güce ve yurttaşlara bağlılığı reddeder, yükümlülük sadece doğrudan insan tarafından konulmuş yasalardan kaynaklanır.

Laiklik, sürekli bir demokratikleşme yöntemi olabilir. Günümüzde laiklik, belli ülkeler ve mekanlarla sınırlı bir kavram olmayıp, farklı dinler için farklı kıtalarda gerçekleşen ve çeşitlenen bir süreçtir. “Laiklik ve Demokrasi” toplantısı, Afrika, Asya ve Avrupa’dan, felsefeci, siyaset bilimci ve hukukçuları bir araya getirerek, konunun birey, toplum ve devlet ilişkisi bağlamında çok yönlü irdelenmesiyle bu önemli yapıtın ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Laiklik ve Demokrasi-içindekiler

Sunuş

Laiklik ve Demokrasi Kolokyumu

Fransız Laiklik Modelinin Kaynakları

Kurumların Laikleşmesi

Düşüncelerin Laikleşmesi

Laiklik Cumhuriyet ve Demokrasi

Laiklik ve Demokrasi

Laiklik ve Anayasa

Cumhuriyetçi Laik Proje

Demokrasi Laikliğe Karşı mı?

Kriz İçindeki Laiklik veya Demokrasinin Kurtardığı Laiklik

Bir Laiklikten Diğerine:

Yeni Frankofon Anayasalarının Durumu

Yeniden Bulunmuş Demokrasinin Unsuru Olarak Laiklik

A) Laiklik Kavramının Varlığı

B) Dinsel Kurumların Anayasal Statüsü

Din Köktendinciliğe Karşı

A) Dine Saygı

B) Denetim Altında Dinsel Kurumların Tanınması

Laiklik ve Laik Devlet

Laikliğin Unsurları

Tarihsel Süreçte Laiklik

Laik Eğitim

Laik Ahlak

Türkiye’de Laikliğin Gelişimi

1982 Anayasasında Laiklik İlkesi

Uluslararası Sözleşmelerde Din ve Vicdan Özgürlüğü

Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararında Laiklik

Türban Olayı

Danıştay’ın Türban Dışında Laiklikle İlgili Kararları

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesinin

Din ve Vicdan Özgürlüğüyle İlgili Kararları

Değerlendirme ve Sonuç

Vicdan Özgürlüğü ve Laiklik

Devletin Laikliğiyle Sağlanan Vicdan Özgürlüğü

Laikliğe Rağmen Sağlanan Vicdan Özgürlüğü

Laiklik ve Din Özgürlüğü

Laikliğin Din Özgürlüğü Karşısında İki Görünümlü Oluşu

A) Laikliğin Dinsel Kökeni

B) Din Özgürlüğünün Laiklikle Doğrulanması

C) Din Özgürlüğünün Laiklikle Sınırlanması

Din Özgürlüğünün İlanı Laikleşme Sürecini Başlatmaktadır

A) Önce Hoşgörü

B) Sonra Laiklik

Japonya’da Laiklik ve Din Özgürlüğü

Din Özgürlüğünün Tarihi ve Dinlerin Durumu

Laikliğe ve Din Özgürlüğüne İlişkin Birkaç Problem

Sonuç

Laiklik

Demokrasi

Laiklik(ler)

Laiklik ve Laikçilik

Türk Demokrasisinin Dünü ve Bugünü Üzerine Birkaç Gözlem

Türkiye’deki Laikliğin Dünü ve Bugünü Üzerine Birkaç Gözlem

Dinsel Değerlerin Politik Alandaki Yansıması

Demokrasi: Bir Oydaşma ve Zorlama Sorunu

Türk Demokrasisinin Paradoksu; Laiklik ve

Demokrasi Arasındaki Çatışmaya Meyilli Dinamikler

Çağdaş Fransız Demokrasisinde Laikliğin Anlamı

Laikliğin Anlam Çokluğu

Laikliğin Anlamının Yenilenmesi

Laiklik ve İnsan Hakları

Laiklik ve Demokrasi

Katılımcı Demokrasi ve Yurttaş

Prensipte Laiklik

Tehlikeler ve Beklentiler

Devlet

Yöneten ve Yönetilenlerin Hukuk Önünde Eşitliği Sorunu

Dinsel Alan/Dindışı Alan

Toplumsal/Siyasal Alan Ayrımında Din Özgürlüğü

Hukukun Yasakçı ve Çelişkili Kurallardan Arındırılması Sorunu

Değerlendirme

Resumes des actes du colloque

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*